ANBI

DE GEREFORMEERDE KERK TE ASSEN

Algemene gegevens

Algemene gegevens
RSIN:                                          866592039
KVK- nummer:                         93978251
Naam:                                         Gereformeerde Kerk Assen de Vaste Rots
Statutaire zetel:                        Assen
Activiteitomschrijving:           Religieuze organisatie
Activiteit:                                  9491 Religieuze organisatie
Bezoekadres:                            Mr. Groen van Prinstererlaan 20, 9402KD Assen
Postadres:                                 Lisdoddestraat 23, 9404KE Assen
Telefoonnummer:                   0648328075
Emailadres:                               scribagknassen@gmail.com

Domeinnaam:                           www.devasterots.nl

De Gereformeerde Kerk te Assen is een kerkelijke gemeente, die behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken  Nederland (GKN). De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken  Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie.

Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken  Nederland kunt u vinden via deze link: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/

Dit beleidsplan van de Gereformeerde Kerk te Assen is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerkelijke gemeente worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.

De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behartiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

Om alle activiteiten van de kerkelijke gemeente, huisvesting etc., diaconale ondersteuningen en de bijdragen aan landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties.

De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.

Binnen de kerkelijke gemeente functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.

De kerkelijke gemeente heeft een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is.

Te verrichten activiteiten.

De activiteiten van de Gereformeerde Kerk Assen zijn voornamelijk:

 • De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare
  kerkdiensten op  alle zondagen en christelijke feestdagen, alsmede op bid en dankdagen.
 • De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avond
  maal) in openbare kerkdiensten.
 • Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.
 • Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke  omstandigheden.
 • Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezins
  leven (levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand.

Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten, die voorgaan in onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van Commissie Financieel Beheer, ingevolge art. 49 van de Kerkorde.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer en de Bijbelstudieverenigingen.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.