Actueel nieuws

Actueel nieuws

Assen

Wij zijn dankbaar voor de versoepelingen die de landelijke overheid heeft afgekondigd ten aanzien van de Covid-maatregelen.  
Als wijkraad juichen wij de landelijke versoepelingen toe. We hebben de moeite van het beperkt samenkomen in de zondagse erediensten en het zingen tot Gods eer vaak aan de Heere voorgelegd en zien het dan ook als Zijn zegen dat we weer mogelijkheden krijgen. Het is onze bede dat ook ons land en volk dat zo weer mag gaan zien!

De wijkraad heeft daarom besloten om met ingang van zondag 4 juli de beperkingen tot het bezoeken van zondagse erediensten op te heffen. Wel dienen wij met elkaar de 1,5 meter afstand in acht te nemen, ontsmetten wij onze handen bij binnenkomst en blijven we thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Die maatregelen blijven van kracht.

Als wij ons houden aan de 1,5 meter afstand is het gebruik van een mondkapje ook niet meer verplicht.
Mocht u onze erediensten willen bijwonen dan bent u uiteraard van harte welkom. Wel vragen wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij het inrichten van de kerkzaal. Dit in verband met de 1,5 meter maatregel. Graag een mail aan: scribagknassen@gmail.com.

Ten aanzien van het zingen in de zondagse erediensten heeft de wijkraad besloten dat we weer gezamenlijk ons loflied mogen laten horen, zij het voorlopig nog op een ingetogen wijze.

De wijkraad ziet er naar uit u weer allemaal te mogen ontmoeten om samen de naam van de Heere groot te maken bij Hem, in Zijn huis!

De diensten kunt u in elk geval live meebeleven onder de knop “live uitzending Assen” of op een later tijdstip bekijken onder de knop ” uitzending opname archief Assen”.

Kornhorn
De wijkraad van Kornhorn heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid aan de kerken, om de erediensten vooral digitaal te verzorgen. Maar online erediensten blijven een hulpmiddel en voldoen niet aan de eigenlijke bedoeling van de gezamenlijke dienst aan de Heere. We zien digitale diensten dan ook vooral als een tijdelijke oplossing.

Naast het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een ieder in de samenleving, ziet de wijkraad toch ruimte om fysieke erediensten te beleggen. Gelet op alle corona maatregelen, kan dit helaas maar met een beperkt aantal mensen. Opgave vooraf is daarom nodig.
Wanneer u een eredienst wilt bijwonen, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de koster. (0594-658440)

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij blijft ons door Zijn Woord bemoedigen.

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Kornhorn
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de Heere aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed.
Artikel 69 van de kerkorde meldt dat in “tijden van oorlog algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren” een bededag kan worden uitgeschreven. We leven al maanden in tijden van ziekte, angst, frustratie en dreiging. We ervaren de moeiten daarvan ook in de kerk. De Gereformeerde Kerken Nederland roepen ook andere kerkverbanden op om aan te sluiten in gebed op die woensdag. Laten we de troon van genade zoeken in deze tijden van nood, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden door onze hemelse Vader.